Ikääntyneiden fysioterapia

Fysioterapialla lisää hyvinvointia

iäkkäät

Ikääntyminen tuo mukanaan liikunta- toimintakyvyn heikentymistä. Tuki- ja liikuntaelimistö rappeutuu ja aistit ja reaktiot heikentyvät. Nämä fysiologiset muutokset vaikuttavat suuresti elämänlaatuun ja kykyyn elää omassa koti- ja lähiympäristössään. Lisäksi liikkumisongelmien ja sairauksien ilmaantuminen usein vähentää arkipäivän fyysistä aktiivisuutta. Tästä saattaa käynnistyä kunnon heikkenemisen noidankehä: liikkumisen tuntuessa hankalalta, ulos mennään tai portaita kiivetään yhä harvemmin, minkä seurauksena kunto heikkenee entisestään.

Fysioterapian avulla voidaan paitsi hidastaa ikääntymisen aiheuttamaa toimintakyvyn heikkenemistä, myös kohottaa kuntoa, kehittää lihasvoimaa ja tapapainoa, ehkäistä tuki- ja liikuntaelimistön vaivoja, kaatumisia ja helpottaa kipua. Ikääntyneiden fysioterapiassa tavoitteena on edistää ja tukea ikääntyneen liikunta- ja toimintakykyä, omatoimisuutta ja elämänlaatua omassa elinympärisstössään. Ikääntyneen asiakkaan terveydentila, toimintakyky ja elämäntilanne huomioidaan kokonaisvaltaisesti. Fysioterapia voidaan toeuttaa myös asiakkaan kotona. Kuntoutussuunnitelma laaditaan yhdessä ikääntyneen ja/ tai läheisten ja hoitajien kanssa.

mum

Käytetyt fysioterapiamenetelmät tukevat ikääntynyttä aktiivisuuteen ja omatoimisuuteen ja perustuvat hyvään fysioterapiakäytäntöön, fysioterapiasuosituksiin ja tutkittuun tietoon. Fysioterapeutti ohjaa ja tukee ikääntynyttä käyttämään optimaalisesti voimavarojaan liikkumis- ja toimintakyvyn sekä niiden edellytysten ylläpitämiseksi ja edistämiseksi omassa elämässään. Terapiassa pyritään ylläpitämään ja kohentamaan ikääntyneen fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia voimavaroja. Keskeistä on liikunta- ja toimintakyvyn lisääminen tai ylläpito, tasapainon harjoittaminen, lihasvoiman ja liikkuvuuden parantaminen, kivun lievittäminen, vireystilan nostaminen ja apuvälinetarpeen kartoitus. Erityisen tärkeää on palauttaa toimintakyky esim. leikkauksen tai sairauden jälkeen. Fysioterapeutti arvioi ikääntyneen liikkumista ja toimintakykyä yleisesti hyväksytyillä menetelmillä ja toimintakykymittareilla.

van

Muistisairaudet tuovat monia haasteita ikääntyneen ja hänen läheistensä elämään. Alkava muistisairaus lisää yksilöllisen kuntoutuksen tarvetta ja myös vaikeasti dementoituneet hyötyvät merkittävästi kuntoutuksesta. Dementoituneiden asiakkaiden terapiaan sisällytetään liikunta- ja toimintakykyä kehittävien harjoitteiden lisäksi myös ajan ja paikan tajun sekä minäkuvan vahvistamista.